Trước khi sử dụng trang web Vebo TV, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Sử dụng Trang Web

1.1. Bạn đồng ý sử dụng trang web Vebo TV cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng trang web này để mục đích thương mại hoặc phân phối nội dung trái với luật pháp hiện hành.

1.2. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây quấy rối, gây hại hoặc xâm phạm đến trang web, hệ thống hoặc dữ liệu của Vebo TV.

2. Tài Khoản Người Dùng

2.1. Để sử dụng một số tính năng của trang web, bạn có thể cần tạo tài khoản người dùng. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động trên tài khoản của bạn.

2.2. Vebo TV có quyền tắt tài khoản của bạn hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào trang web nếu chúng tôi nghi ngờ việc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

3. Nội Dung Người Dùng

3.1. Khi bạn đăng tải nội dung lên trang web Vebo TV, bạn phải đảm bảo rằng nội dung này không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào và không xâm phạm đến quyền riêng tư, danh dự hoặc quyền khác của bất kỳ ai khác.

3.2. Chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung người dùng nào mà chúng tôi cho là vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

4. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

4.1. Trang web Vebo TV và tất cả nội dung liên quan đều được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sử dụng bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung liên quan mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Vebo TV.

5. Thay Đổi Điều Khoản

5.1. Vebo TV có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp trang web sau khi thay đổi này có hiệu lực sẽ được xem xét là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

6. Kết Luận

Trang web Vebo TV được cung cấp cho bạn dưới các điều khoản và điều kiện này. Vebo TV có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp trang web hoặc bất kỳ tính năng nào của nó bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật pháp áp dụng khi sử dụng trang web.

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng Vebo TV. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ chúng tôi tại [[email protected]].